Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

ul. Józefa Wybickiego 6, 83-322 Stężyca

 

Deklaracja dostępności BIP

Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
 • Nie został określony celu linku (w kontekście),
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , zkiwklukowahuta@gminastezyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 684 33 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych dostosowany do wjazdu wózkami dla osób niepełnosprawnych.
 2. Korytarze i pomieszczenia dostępne na parterze bez ograniczeń. Brak przeszkód pionowych na całej kondygnacji. Toaleta na parterze przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych dostosowany do wjazdu wózkami dla osób niepełnosprawnych – wejście główne do szkoły.
 4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 6. Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 25.03.2021

Historia publikacji

 • 25.03.2021 14:08, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności BIP